20 stycznia 2021

Wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem

 • wniosek o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć mogą składać wyłącznie dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (wniosek nie dotyczy przedszkoli oraz placówek),
 • wniosek o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania mogą  składać wyłącznie dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych

I. Podstawa prawna:

 1. art. 15 ust. 1, 2 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm.).

II. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek dyrektora szkoły – formularz nr 1
 2. Dokumenty potwierdzające podjęcie działań zmierzających do pozyskania nauczyciela z kwalifikacjami oraz pozostałe załączniki do wniosku:
  1. wydruk informacji zamieszczonej na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce  „Praca dla nauczycieli”  będący potwierdzeniem dopełnienia przez dyrektora obowiązku wynikającego z art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.);  – obowiązek dotyczy szkół dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego;
  2. wydruk informacji zamieszczonej na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie
   w zakładce  „Praca dla nauczycieli” lub innego ogłoszenia świadczącego o poszukiwaniu nauczyciela – szkoły prowadzone przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
  3. kopia zgłoszonej oferty pracy do właściwego terenowo urzędu pracy – dotyczy przypadku zatrudnienia na co najmniej ½ etatu;
  4. odpowiedź  urzędu pracy na zgłoszoną ofertę – dotyczy przypadku zatrudnienia na co najmniej ½ etatu;
  5. w przypadku gdy osoba rozpoczęła lub kontynuuje studia – zaświadczenie z uczelni,
  6. kopia misji kanonicznej – w przypadku wniosku o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do nauczania religii.

WAŻNE:

 • ogłoszenie o poszukiwaniu nauczycieli na dane stanowisko zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz oferta pracy zgłoszona do właściwego terenowo urzędu pracy powinny być udostępnione przez okres co najmniej dwóch tygodni,
 • ogłoszenie o poszukiwaniu nauczycieli na dane stanowisko musi dotyczyć wnioskowanego okresu i zakończonej już procedury naboru,
 • treść ogłoszenia dotycząca wymagań na stanowisko nauczyciela musi być zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w przeciwnym wypadku Małopolski Kurator Oświaty nie wyrazi zgody na zatrudnienie,
 • wnioski złożone przed wygaśnięciem udostępnionej oferty pracy oraz bez wymaganych załączników pozostają bez rozpatrzenia.

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Krakowie na adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków lub złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty (Dziennik podawczy).

IV. Termin składania wniosków:

 • wnioski mogą być składane przez cały rok szkolny;
 • wnioski na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem z początkiem roku szkolnego należy składać po 15 lipca

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

VI. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz
Małgorzata Piekarska – starszy specjalista ds. oświaty – tel.12/448-11-28
Jarosław Stypuła – sekretarz ds. organizacji i obsługi konkursów – tel. 12/448-11-30

Oddział Pragmatyki Zawodowej
Monika Kwiatkowska – starszy specjalista ds. oświaty– tel. 12/448-11-30

p.o. Dyrektor Wydziału – Marta Rogozińska-Owsiak

VII. Informacje dodatkowe:

 1. W uzasadnieniu potrzeby zatrudnienia należy wskazać przyczynę konieczności zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem lub przyczynę niezatrudnienia osoby, która zgłosiła się w związku z zamieszczeniem informacji o wolnym stanowisku pracy.
 2. Zgoda wydawana jest na okres wskazany przez wnioskodawcę, jednak nie dłuższy niż 1 rok szkolny.
 3. Zgoda nie jest wymagana w przypadku zatrudnienia osoby rozpoczynającej pracę w szkole, legitymującej się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającej przygotowania pedagogicznego – dopuszczalne  jest wówczas, w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu (art. 10 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).
 4. Osobę niebędącą nauczycielem zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości (art. 15 ust. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 5. Przepisy dotyczące zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego (art. 15 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

VIII. Formularze do pobrania:

Formularz nr 1 – Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem