2023

1 czerwca 2023

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego

1 czerwca 2023

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, który rozpoczął staż przed 1 września 2022 r.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie dyrektora szkoły – […]

1 czerwca 2023

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie dyrektora szkoły – […]

1 czerwca 2023

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego dyrektorowi szkoły

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu warunku dotyczącego […]

1 czerwca 2023

Wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z realizacją ścieżki awansu zawodowego

Wniosek mogą składać nauczyciele: odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela, nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz nauczyciele, którzy będą ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego […]

26 maja 2023

Dotacja podręcznikowa 2023/2024

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 16  marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 587) zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 950).