24 maja, 2024

24 maja 2024

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie dyrektora szkoły – […]

24 maja 2024

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, który rozpoczął staż przed 1 września 2022 r.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie dyrektora szkoły – […]

24 maja 2024

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego dyrektorowi szkoły

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu warunku dotyczącego […]

24 maja 2024

Wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z realizacją ścieżki awansu zawodowego

Wniosek mogą składać nauczyciele: odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela, nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz nauczyciele, którzy będą ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego […]