7 czerwca, 2024

7 czerwca 2024

Wielka Debata Edukacyjna pod patronatem Małopolskiej Kurator Oświaty – „Przyszłość polskiej szkoły, czyli polska szkoła w przyszłości”

5 czerwca 2024 roku w gmachu Teatru Słowackiego przy placu Św. Ducha 1 w Krakowie odbyła się Wielka Debata Edukacyjna „Przyszłość polskiej szkoły, czyli polska szkoła w przyszłości”.

7 czerwca 2024

Ocena pracy nauczyciela

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737), rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. […]

7 czerwca 2024

Ocena pracy dyrektora

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737), rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. […]

7 czerwca 2024

Ogólne informacje dotyczące kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych […]

7 czerwca 2024

Ogólne informacje dotyczące kształcenia branżowego

Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej, aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych, dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, kwalifikacji wolnorynkowych lub kwalifikacji sektorowych i funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zawody szkolnictwa branżowego są określone w klasyfikacji znajdującej się w […]

7 czerwca 2024

Informacje o doradztwie metodycznym

Małopolski Kurator Oświaty sprawuje nadzór nad zadaniami z zakresu doradztwa metodycznego na podległym sobie obszarze. W szczególności organizuje konkursy na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych, powierza im zadania, udostępnia informacje o sieci doradców zainteresowanym nauczycielom. Podstawą prawną tych działań jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 listopada 2023 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. […]