5 czerwca, 2024

5 czerwca 2024

Pismo do Prezydentów Miast Burmistrzów i Wójtów w sprawie wsparcia dla poszkodowanych wskutek występowania nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych

W załączeniu przekazujemy pismo Sekretarz Stanu, Katarzyny Lubnauer w sprawie wsparcia dzieci i uczniów z rodzin poszkodowanych wskutek występowania nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi.

5 czerwca 2024

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i  placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu […]

5 czerwca 2024

Kalendarium udziału kierownictwa Kuratorium Oświaty w Krakowie w wydarzeniach oświatowych w województwie małopolskim w dniach od 21 maja do 2 czerwca 2024 r.

Udział kierownictwa Kuratorium Oświaty w Krakowie w wydarzeniach oświatowych w województwie małopolskim w dniach od 21 maja do 2 czerwca 2024 r.