3 czerwca, 2024

3 czerwca 2024

Eksperyment pedagogiczny

Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, określone w art. 14 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe w obszarze: Zatrudnienia kwalifikowanej kadry lub osób niebędących nauczycielami, […]

3 czerwca 2024

Program K’IDS

K’IDS jest programem, którego celem jest zmiana sposobu nauczania w szkołach podstawowych na całym świecie poprzez wprowadzenie podejścia holistycznego, kształtującego i wzmacniającego w uczniach wartości humanistyczne w toku prowadzenia lekcji przedmiotowych.

3 czerwca 2024

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna jest kierowana do nauczycieli szkół i placówek. Polega na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, które mają na celu poprawę jakości pracy szkoły. To także zmiana, którą cechuje nowość wdrażanych rozwiązań oraz zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Wszystkie kwestie dotyczące działalności innowacyjnej i eksperymentalnej […]

3 czerwca 2024

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) „Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady […]

3 czerwca 2024

Aktywna tablica – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024

W ramach Programu wsparciem finansowym objęte są szkoły publiczne i niepubliczne w tym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, które mogą zakupić sprzęt i oprogramowanie wspierające edukację.

3 czerwca 2024

Laboratoria Przyszłości – program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych samorządowych, niesamorządowych, polskich szkół za granicą

Program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych samorządowych, niesamorządowych, polskich szkół za granicą.

3 czerwca 2024

Kontakt

Małopolski Kurator Oświaty ul. Mazowiecka 25, 30-034 Kraków tel. 12 448-11-10 e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl ePUAP (adres skrytki): /KOKrakow/skrytka   I Małopolski Wicekurator Oświaty ul. Szlak 73, 31-153 Kraków tel. 12 448-11-15 e-mail: wicekurator1@kuratorium.krakow.pl ePUAP (adres skrytki): /KOKrakow/skrytka   II Małopolski Wicekurator Oświaty ul. Szlak 73, 31-153 Kraków tel. 12 448-11-40 e-mail: wicekurator2@kuratorium.krakow.pl ePUAP (adres skrytki): /KOKrakow/skrytka […]

3 czerwca 2024

Co to są mediacje?

Mediacja to rodzaj interwencji zapobiegającej eskalacji konfliktu, prowadzonej przez osobę bezstronną i akceptowaną przez uczestników. Mediacja ma pomóc spierającym się stronom w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwiązania kwestii spornych. Mediator to osoba bezstronna, posiadająca neutralny stosunek do konfliktu, zachowująca poufność, akceptowana przez obie strony. Jego zadaniem jest moderowanie dyskusji i pomoc stronom w osiągnięciu porozumienia. […]

3 czerwca 2024

Gdzie znaleźć mediatora?

Podczas wprowadzania mediacji szkolnej placówka może korzystać z pomocy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządów zawodów prawniczych, sądów lub innych podmiotów wspierających, zawierając w tym zakresie stosowne porozumienia. Aby znaleźć mediatora należy skorzystać z list stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych lub z usług ośrodków mediacyjnych albo mediatorów indywidualnych. Listy mediatorów – Sąd […]

3 czerwca 2024

Standardy Rzecznika Praw Dziecka

W  2017 roku  interdyscyplinarny zespół specjalistów powołany przez Rzecznika Praw Dziecka opracował jednolite zasady wdrażania oraz prowadzenia mediacji rówieśniczej i szkolnej w placówkach oświatowych. Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych mają służyć pełniejszej ochronie praw dziecka oraz gwarantować prawidłowość i wysoką jakość procedury mediacyjnej. Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakończyć spór, […]

3 czerwca 2024

Mediacje szkolne i rówieśnicze

Mediacja szkolna – to mediacja, w której stronami konfliktu mogą być: nauczyciel, dyrektor, pracownik niepedagogiczny szkoły, uczeń, rodzic. Konflikty rozwiązywane w mediacjach szkolnych dotyczą działalności statutowej szkoły bądź relacji między stronami. Funkcję mediatora pełni osoba dorosła, posiadająca kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji. Mediacja rówieśnicza – to mediacja, w której stronami konfliktu są uczniowie. Konflikty rozwiązywane […]

3 czerwca 2024

Etapy postępowania mediacyjnego

Zgłoszenie konfliktu do mediacji (w sposób przyjęty w szkole, np. do skrzynki mediacyjnej) i wybór mediatora. Etap przygotowanie do mediacji, ustalenie miejsca i terminu, zaproszenie stron (badanie czy sprawa nadaje się do mediacji). Spotkanie wstępne – poinformowanie stron o zasadach, regułach i celu postępowania mediacyjnego oraz roli mediatora; poznanie perspektywy każdego uczestnika na konflikt; określenie punktów […]

3 czerwca 2024

Publikacje do wykorzystania

Natalia Czyżowska „Mediacje w szkole – narzędzie rozwoju uczniów i nauczycieli”. Maria Janeczko-Janicka „Spotkanie przy mediacyjnym stole. Konteksty pedagogiczne”. Joanna Rajewska de Mezer „Mediacje rówieśnicze jako forma reakcji na konflikt w środowisku szkolnym”. Renata Raszewska-Skałecka „Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole”. Magda Urbańska „Szkolny program mediacyjny jako narzędzie zapobiegania przemocy […]

3 czerwca 2024

Sprawy związane z realizacją wychowania przedszkolnego regulują przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz.737)

Zasadniczym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. […]