12 czerwca, 2024

12 czerwca 2024

Nagroda ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (załącznik), Opinia rady pedagogicznej szkoły. Dokument w formie uchwały należy dołączyć do wniosku w przypadku, gdy wniosek dotyczy nauczyciela zatrudnionego w szkole. W przypadku gdy wniosek dotyczy dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej nie jest wymagana. II. Miejsce złożenia […]

12 czerwca 2024

Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty

I . Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty (załącznik), II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Dziennik Podawczy). III. Termin składania wniosków: według „Terminarza składania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody” ustalonego na dany rok szkolny i zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium […]

12 czerwca 2024

Publikowanie informacji promujących pozostałe formy współzawodnictwa uczniów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

Procedura reguluje sposób występowania do Małopolskiego Kuratora Oświaty z prośbą o promowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie różnych form współzawodnictwa dzieci i młodzieży