10 czerwca, 2024

10 czerwca 2024

Kontrola planowa

Podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzania kontroli przez kuratora oświaty: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz.737), Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 15). Zgodnie z zapisami art. 51 ustawy Prawo oświatowe kurator oświaty sprawuje nadzór […]

10 czerwca 2024

Kontrola doraźna

Podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzania kontroli przez kuratora oświaty: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz.737), Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 15). Zgodnie z zapisami art. 51 ustawy Prawo oświatowe kurator oświaty sprawuje nadzór […]

10 czerwca 2024

Wydawanie klauzuli apostille na dokumencie przeznaczonym do obrotu prawnego z zagranicą

Małopolski Kurator Oświaty poświadcza klauzulą apostille wyłącznie oryginały dokumentów wydanych przez polskie szkoły, które mają swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego. Dokumenty poświadczane klauzulą apostille: świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły, indeks lub inny dokument wydany przez szkołę, placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji […]

10 czerwca 2024

Uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą

Małopolski Kurator Oświaty uwierzytelnia wyłącznie oryginały dokumentów wydanych przez polskie szkoły, które mają swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego. Dokumenty uwierzytelnione: świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły, indeks lub inny dokument wydany przez szkołę, placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji Haskiej. LISTA PAŃSTW – […]