Czerwiec 8, 2018

8 czerwca 2018

Wydawanie świadectw dla klas V i VI szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

Z dniem 19 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939), zwane dalej „rozporządzeniem”.

8 czerwca 2018

Tytuł honorowy Profesora Oświaty

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Informacja o osiągnięciach kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty (formularz nr 1) zawierająca: opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), potwierdzoną kopię aktu […]

8 czerwca 2018

Wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu – formularz nr 1; Zaświadczenia dyrektorów szkół, w których nauczyciel jest zatrudniony – formularz nr 2; Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie*; Akt nadania stopnia awansu – poświadczona kopia* *Załączone do wniosku kopie dokumentów powinny być […]

8 czerwca 2018

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2018 roku

Kraków, dnia 8 czerwca 2018 r. WO-II.272.6.2018.MT   Szanowni Państwo   W nawiązaniu do pisma WO-II.272.6.2018.MT z dnia 25 maja 2018 r. informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania    o udzielenie zamówienia publicznego zostali wyłonieni wykonawcy na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci             i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa […]