maj 2022

27 maja 2022

Oświadczenia lustracyjne

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Oświadczenia lustracyjne (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2)   II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz; Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, […]

27 maja 2022

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz; Delegatura Kuratorium Oświaty w […]

27 maja 2022

Wycieczki i wyjazdy zagraniczne

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: a. Wycieczki organizowane za granicą Karta wycieczki – formularz nr 1 Dyrektor szkoły nie przekazuje do Małopolskiego Kuratora Oświaty listy uczniów biorących udział w wycieczce – § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu  organizowania przez publiczne przedszkola, […]

26 maja 2022

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji i uzgodnień

Nowe treści nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

25 maja 2022

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku

Do pobrania: Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku Załącznik nr 1 – wzór oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania Załącznik nr 4 – wykaz […]

23 maja 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022r. z terenu województwa małopolskiego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022r. z terenu województwa małopolskiego

23 maja 2022

Ogólnopolski Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Ogólnopolski Młodzieżowy Turnieju Motoryzacyjny.

Propagując treści z zakresu kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachęcam Państwa do upowszechniania wśród uczniów i nauczycieli informacji o Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, a także Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym

20 maja 2022

Potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych za granicą – dotyczy osób poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych lub innych kryzysów humanitarnych

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki (formularz nr 1) Wniosek taki może złożyć osoba, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka – w sytuacji, jeżeli przedłożenie oryginału lub duplikatu świadectwa albo uwierzytelnienie tego świadectwa napotyka […]

20 maja 2022

Recognition of certificate issued abroad

I. Required documents: 1. Application for recognition of certificate issued abroad (form No. 1); Certificates issued abroad may be recognised as a document confirming in the Republic of Poland primary education, lower secondary education, basic vocational education or upper secondary education or qualifications for further education, including qualifications for applying for admission to tertiary education, […]