21 kwietnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje autorów, redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ i trenerów spotkań

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu „POWER” pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

21 kwietnia 2017

Oświadczenie w sprawie realizacji porozumienia Małopolskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa na rzecz organizacji nauki w szkołach w systemie jednozmianowym

Porozumienie, jakie podpisałam z Prezydentem Miasta Krakowa ma na celu doprowadzić w ciągu najbliższych lat do jednozmianowości, a także do tworzenia klas o liczbie uczniów od 24 do maksymalnie 28.

20 kwietnia 2017

Konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w ramach Rządowego programu wspomagania „Bezpieczna+”

Małopolski Kurator Oświaty ogłasza konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

20 kwietnia 2017

Przekazywanie do opiniowania projektów arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Informujemy, że wszystkie dokumenty związane z opiniowaniem projektów arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli należy przesyłać bezpośrednio do właściwej, ze względu na siedzibę szkoły lub przedszkola, Delegatury Kuratorium Oświaty. Do Kuratorium Oświaty w Krakowie przesyłane są więc wyłącznie dokumenty dotyczące projektów arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, które mają siedzibę w jej obszarze działania.

13 kwietnia 2017

V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starosta Tatrzański, Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zapraszają Państwa Dyrektorów i nauczycieli opiekujących się oddziałami klas mundurowych wraz z uczniami do udziału w V Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie w dniach 1-2 czerwca 2017 r. na płycie Placu Niepodległości w Zakopanem.

13 kwietnia 2017

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty.